SpaceX Falcon I rocket fails to orbit test satellite